TB testing and control measures in cattle in GB during the COVID-19 outbreak

This guidance is designed to communicate to farmers how APHA is managing statutory TB testing of cattle herds and other TB controls during the COVID-19 outbreak. It applies to Great Britain, unless specifically stated otherwise. 


Bwriad y canllawiau hyn yw rhoi gwybod i ffermwyr sut mae APHA yn rheoli profion TB statudol ar fuchesi gwartheg a rheolaethau TB eraill yn ystod achos COVID-19. Mae’n berthnasol i Brydain Fawr, oni nodir yn benodol fel arall.

Viles of Avian and Bovine Tuberculin - TB hub

Statutory TB testing of cattle herds in GB during the COVID-19 outbreak

Advice on statutory TB testing of cattle herds during the COVID-19 outbreak, including what happens if you become overdue with your TB testing.

Find out more
Herd of cows in the summertime - Bovine TB

Profion TB Statudol ar fuchesi ym Mhrydain yn ystod cyfnod y COVID-19

Cyngor ar gynnal profion TB statudol ar fuchesi gwartheg yn ystod achos COVID-19, gan gynnwys beth sy'n digwydd os byddwch yn hwyr gyda'ch profion TB.

Darganfyddwch fwy
Black and white cows - Bovine TB

Management of TB breakdowns in England and Wales during the COVID-19 outbreak

Advice on reactor removal and TB testing of TB breakdown herds in England and Wales during the COVID-19 outbreak.

Find out more
Mother and calf - TB Hub

Rheoli achosion TB yng Nghymru a Lloegr yn ystod COVID-19

Cyngor ar gael gwared ar adweithyddion a phrofion TB ar buchesi sydd â achos o TB yng Nghymru a Lloegr yn ystod COVID-19.

Darganfyddwch fwy